Acasă ACTUALITATE Anunț angajare

Anunț angajare

de adrian

         Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 02.04.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE/ INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII/ INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII/ SUBINGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE in cadrul BIROULUI TEHNIC- SECTIE TITU- 1 POST

 1. Cerinte minime pentru ocuparea postului:

-Studii superioare tehnice, absolvite cu diploma de licenta sau examen de diploma in domeniile instalatii/ mecanic/ constructii civile, industriale si agricole/ constructii hidrotehnice;

– Cunostinte operare PC;

– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres;

– Cunoscator al legislatiei din domeniul apelor, mediului si serviciilor publice.

 • Descrierea postului:

– Participa la intocmirea stituatiilor, raportarilor si lucrarilor din domeniul tehnic, mediu si asigurarea calitatii;

– Intocmeste documentatie tehnica pentru bransamentele noi de apa si racordarile la canalizare

– Elibereaza aviz de principiu si aviz definitiv pentru bransamentele de apa si racordarile la canalizare

– Intocmeste devize lunare pentru lucrari de reparatii/avarii/defectiuni/bransamente apa, precum si centralizatorul lunar al cheltuielilor pentru lucrari ;

– Initiaza actiuni corective, oportunitati si propune masuri de imbunatatire ;

– Monitorizeaza stadiul de implementare a acestora

– Intocmeste programul de ore lucrate al utilajelor.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 25.03.2021-31.03.2021, ora 16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:             

 • Dosar cu sina;
 • Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
 • Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;
 • Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii, copii certificate calificare;
 • Cazier judiciar;
 • Certificat de competente digitale sau declaratie pe propria raspundere privind competentele digitale dobandite;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

     Copiile actelor prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

   Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

   Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

4. Proba scrisa – Test grila02.04.2021, ora 09:30.

    Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica02.04.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la Interviu, doar candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

CONCURS

INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE/ INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII/ INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII/ SUBINGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE in cadrul BIROULUI TEHNIC- SECTIE TITU- 1 POST

1. Legea nr.107/1996 – Lgeea apelor actualizata, capitolele referitoare la deversarile apelor uzate

2. Legea nr.241/2006 – a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare- republicare

3. Hotararea nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

4. Normativ NTPA – 002 din 28 februarie 2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare.

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

6. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;

7. Legea nr.10/1995- privind calitatea in constructii

You may also like

Lasă un Comentariu