Acasă COMUNICATE CATD-A N U N Ţ angajare

CATD-A N U N Ţ angajare

de adrian

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 01.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE PRELUCRARE DATE în cadrul BIROULUI GESTIUNE AGENŢI ECONOMICI – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post
Candidatul ideal:
– Studii  liceale sau şcoală profesională şi certificat de calificare pentru ocupaţia de operator introducere, validare şi prelucrare date sau atestat profesional în informatică sau certificat de competenţe profesionale;
– Abilităţi de comunicare şi memoria cifrelor;
– Disponibilitate pentru program prelungit;
 
Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apă cu citire la distanţă şi mecanice atât pentru agenţii economici cât şi pentru persoanele fizice.
 • Verificarea în teren a branşamentelor/racordurilor cât şi a altor date contractuale privind serviciile facturate, iniţiere şi întocmire contracte;
 • Initiază inventarierea contractelor agenţilor economici, le verifică, astfel încât acestea să existe şi să fie actualizate;
 • Încheie contracte, le arhivează, preia, înregistrează, verifică citirile indexelor contoarelor de branşament;
 • Verifică orice sesizare şi/sau adresă primită în vederea asigurării satisfacţiei clientului/reglarea consumurilor provenite din diverse motive (index, serviciu facturat, dotare, eventuală fraudă).

 
1.În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 29.06.2020, ora 16:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:
-Dosar cu şina;

 1.   -Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;
-Copia actului de identitate;
-Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;
-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.
Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale caror  dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

 1. Proba scrisă de specialitate – test grilă07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 1. Proba practică07.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.
 
B I B L I O G R A F I E
 
concurs ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE în cadrul BIROULUI GESTIUNE AGENŢI ECONOMICI – DEPARTAMENT COMERCIAL –  1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;
 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;
 5. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor
 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligţii privind apărarea împotriva incendiilor
 • SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

 
BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA
 
                                                                                               

You may also like

Lasă un Comentariu