Acasă COMUNICATE Compania de Apă- Anunț angajare

Compania de Apă- Anunț angajare

de adrian

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 09.06.2020, ora 09:00, la sediul sau din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant  de INGINER CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE / INGINER INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII / INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII / SUBINGINER CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cadrul SERVICIULUI TEHNIC – 1 post
Candidatul ideal:

 • Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent al diplomei de licenţă în ocupaţiile de mai sus.

– Vechime în domeniu: minim 3 ani

 • Disponibilitate pentru program prelungit;
 • Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;
 • Adaptabilitate la schimbare, abilităţi de comunicare şi rezistenţă la stres;

Descrierea postului:

 • Preia documentaţia tehnică de la solicitanţii avizelor, o analizează împreună cu Secţia Târgovişte/Serviciul Producţie şi propune soluţii tehnice de amplasament.
 • Împreună cu personalul tehnic din cadrul Serviciului Producţie şi GIS analizează situaţia reţelelor de apă/canalizare şi propune soluţii optime pentru eliberarea avizelor de construire sau racord la reţelele de apă şi de canalizare.
 • Întocmeşte documentaţia tehnico-economică pentru execuţia de branşamente noi şi execuţia de lucrări de reparaţii în cadrul contractelor de prestări servicii.
 • Întocmeşte documentaţia tehnică în vederea obţinerii Certificatului de urbanism, a avizelor de construcţie şi a Autorizaţiei de Construire.
 • Întocmeşte devizele estimative pentru execuţia lucrărilor cuprinse în documentaţia tehnică.
 • Întocmeşte devize estimative pentru branşamente noi/racorduri noi.
 • Întocmeşte documentaţiile tehnice cu detalii de execuţie pentru lucrări noi/reţele apă/canalizare, modernizări şi reparaţii capitale la reţelele de apă/canalizare.

 

 1. În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 05.06.2020, ora 12:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:
 • Dosar cu şină;
 • Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome de studii superioare tehnice în domeniul construcţii / instalaţii ;
 • Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă care sa ateste experienţa în domeniu sau extras REVISAL ;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale ,pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.
Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

 1. Proba scrisă de specialitate – test grilă – 09.06.2020, ora 09:00.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 1. Interviu – 06.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.
 
B I B L I O G R A F I E
 
concurs ocuparea postului vacant de INGINER CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE / INGINER INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII / INGINER CONSTRUCTOR INSTALAŢII / SUBINGINER CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cadrul SERVICIULUI TEHNIC – 1 post

 1. Instalatii sanitare si de gaze, indrumator de proiectare – St.Vintila, T. Cruceru, L. Onciu, C. Serbanescu – Ed.tehnica Bucuresti 1987, cap.5, 7 si 8.
 2. STAS 8591/1997 – amplasare retele edilitare subterane;
 3. Normativ de proiectare – NP 133/1/2/2011
 4. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Legea nr.10/1995 – privind calitatea in constructii.
 6. Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executari lucrarilor de constructii.
 7. Ordinul 3454/2019 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991
 8. Normativ pentru intretinerea si repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru constructii COD:42; 611.5; 65.
 9. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

 
 
BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

You may also like

Lasă un Comentariu