Acasă ADMINISTRAȚIE Ordinea de zi a ședinței ordinare a CJ Dîmbovița pe luna octombrie

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CJ Dîmbovița pe luna octombrie

de adrian

În conformitate cu art. 178, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa în şedinţă ordinară, în data de 28.10.2021, ora 1400, care se va desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ.
Şedinţa are următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind arondarea unităţii administrativ teritoriale Ocnița la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ocnița.

Prezintă: Mihai Daniel – director general

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani (CIA) și a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani (CAbR), aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa.

Prezintă: Sandu Ionela – director general

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 337/2021 privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiții în anul 2021 pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, cererilor de finanțare, studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanței, strategiilor pe axe și/sau programe, asistenței tehnice și altor cheltuieli asimilate investițiilor, necesare promovării și implementării proiectelor cu finanțare externă ce urmează să fie contractate sau promovate de Consiliul Județean Dâmbovița în perioada 2021-2023.

          Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori și a documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, pentru obiectivul ,,Extinderea Secției Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște – str. Tudor Vladimirescu, nr. 48”.

           Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în satele Voinești și Mânjina, comuna Voinești, județul Dâmbovița” finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.

              Prezintă: Nițescu Elena – șef serviciu

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 180/10.08.2020 privind aprobarea „Master Planului privind gestionarea deșeurilor în județul Dâmbovița”.

           Prezintă: Poșchină Penescu Diana – director executiv

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare pentru includerea în lista de dotări a Consiliului Județean Dâmbovița a unui aparat foto.

 Prezintă: Țurloiu Rareș – șef serviciu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția a 35 calculatoare desktop și licență sistem de operare necesare aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dâmbovița.

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Dâmboviţa, pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost.

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 327/20.09.2021 pentru  aprobarea completării listei bunurilor din domeniul public al județului Dâmbovița, aferente sistemelor de alimentare cu apă, care se transmit ca bunuri de retur către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 3/2624/29.01.2009.

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului justificativ final al cheltuielilor aferente programului „Tabără pentru elevii din raionul Ialoveni, Republica Moldova – 2021” şi de realizare a activităţilor cuprinse în Acordul – cadru de finanțare.

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște, pentru anul școlar 2021-2022.

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.59/17.02.2016 și a Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.363/21.12.2017.

Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și înființare filială bibliotecă și spațiu depozitare fond documentar”.

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Asfaltare drumuri de interes local în comuna Dragomireşti, L = 3,169 km”.

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ,,Protejarea corpului și a platformei drumului, prin șanțuri și rigole pavate și podețe laterale”.

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de utilizare a unui sector aparținând DJ 711C pentru realizarea, de către comuna Băleni a obiectivului de investiții ,,Lucrări de modernizare a drumurilor publice și asigurarea optimizării scurgerii apelor pluviale în urma introducerii rețelelor de apă și canalizare, în comuna Băleni, județul Dâmbovița”.

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, în vederea includerii în Programul Național de Investiții ,, Anghel Saligny’’ a obiectivului „Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a orașului Găești”.

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Dâmbovița, la data de 30.09.2021.

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2021.

Prezintă: Igescu Carmen – director executiv

 1. Informare asupra nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității județului Dâmbovița conform Legii nr.218/2002, art. 18, alin e, pe perioada 01.01.2021-30.09.2021.

Prezintă: Liviu Vasilescu – președinte A.T.O.P.
Suplimentar:

 1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru constituirea dreptului de superficie în favoarea

S.C. 361 GRADE CONSULTING S.R.L. şi mandatarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dâmboviţa în A.G.A. la S.C. PARC INDUSTRIAL  PRIBOIU S.A. în vederea constituirii dreptului de superficie pentru un teren în suprafaţă de 20.089 mp – proprietate privată a judeţului Dâmboviţa aflat în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.
Prezintă: Sfetcu Cristina – director executiv

 1.         Proiect de hotărâre privind încetarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Modernizarea şi Reabilitarea Drumului de Centură al Municipiului Târgovişte”

Prezintă: Dinu Vasile – director executiv
 
PREŞEDINTE,

 1. ec. Corneliu ȘTEFAN

You may also like

Lasă un Comentariu